Testimonials

Umang Upasham

Online Marketing Manager Bejobbed Incorporation


Abhishek Gonade

Business Manager at Group M


Rahul Jagtiani

Founder & Managing Partner Plushplaza.com


Divesh Dhandar

Group Head – Digital Graphene Media Pvt. Ltd.


Sindhuri Rao

Senior Marketing Consultant


Dinesh Alwani


Viraj Indulkar


Vinod Shenoy


Sampada Sawant


Ramashish Vishwakarma


Preeti Nirody


Manoj Singh Bohra


Siddharth Bhagalia


Rajeev Mansukhani


Hema Prakash